Понеділок, 12.04.2021, 05:43:46
Приветствую Вас, Гість

Заявка

на участь у  регіональному інноваційному проекті «Демократизація та партнерство навчального закладу в умовах нової української школи»

Путивльського навчально-виховного об'єднання: загальноосвітньої школи І ступеня – гімназії – закладу дошкільної освіти (центру розвитку дитини)  Путивльської районної ради Сумської області

41500 м.Путивль, вул. Благовіщенська, 17, тел. 5-12-12 

E-mail: uvoputivl@ukr.net 

Розпочаті Міністерством освіти і науки України масштабні реформи загальної середньої освіти в нашій державі мають на меті, серед іншого, поступовий перехід на принципи демократичного навчання і врядування у закладах освіти, передбачені Концепцією «Нової української школи». Школа відіграє ключову роль у вихованні громадян, готових до життя у швидкозмінному, полікультурному демократичному суспільстві. Саме тут кожен отримує перший досвід суспільного життя, тож вкрай важливо, щоб цей досвід формував активну громадянську позицію. Становлення учнів як свідомих громадян вимагає партнерської взаємодії усіх зацікавлених сторін – як учнів, учителів, шкільної адміністрації, так і батьків, представників місцевої влади і громадянського суспільства – у різних сферах діяльності школи. Саме комплексне поєднання освітніх заходів, інноваційної діяльності, та практичного досвіду реальної демократії в школі – запорука виховання відповідальних громадян, які беруть активну участь у житті суспільства. А створення демократичного середовища для навчання і виховання дітей на основі цінностей демократії і прав людини – один з найбільших викликів сучасної школи.

Концепція нової української школи передбачає розвиток компетентностей для життя у суспільстві й державі й задля цього оновлення змісту освіти, поглиблення автономії школи та вчителя. Реалізації цих завдань сприяє Всеукраїнська програма освіти для демократичного громадянства «Демократична школа», націлена на підтримку реформ з децентралізації та демократизації освіти в Україні.

Регіональний інноваційний проект «Демократизація та партнерство навчального закладу в умовах нової української школи» в рамках Всеукраїнської програми освіти для демократичного громадянства в Україні «Демократична школа» (далі Проект), базуючись на вищевикладених засадах та ідеях, спрямований на їх підтримку й поширення на регіональному рівні.

Статус Проекту: регіональний

Тип Проекту: освітній

Вид Проекту: науково-педагогічний

Напрямок Проекту: практико-орієнтований

Об’єкт: підтримка децентралізації та реалізації концепції Нової української школи в закладах освіти регіону

Предмет: демократизація та партнерство закладів освіти Сумської області

Мета проекту:

Поглиблення культури демократії і прав людини та розвиток громадянських компетентностей у Путивльському НВО шляхом демократизації та децентралізації шкільного врядування, пропагування державно-громадського партнерства й розвитку демократичного середовища, сприяння організації освітньої діяльності на основі цінностей демократії і прав людини та на засадах Концепції нової української школи.

Завдання Проекту:

 • розвиток та покращення якості освітньої діяльності Путивльського НВО, демократизація освітніх процесів через упровадження систематичних демократичних практик, які ґрунтуються на повазі до прав людини;
 • розвиток демократичного середовища і демократичного врядування в Путивльському НВО;
 • включення елементів та підходів освіти з демократичного громадянства та прав людини у навчально-виховний процесс;
 • розвиток партнерської співпраці з місцевою громадою та органами влади;
 • вступ до  регіональної мережі демократичних шкіл, налагодження співпраці та діалогу між учасниками Проекту.

Теоретико-методологічна основа Проекту базується на:

 • основних положеннях системного підходу як науково-методологічного способу пізнання освітніх фактів та процесів;
 • керівних принципах з освіти в галузі прав людини для систем шкільної освіти, розроблених на підставі чинних політичних та методичних документів ООН, ОБСЄ, Ради Європи у сфері людського виміру, а також на основі міжнародних договорів з прав людини (Загальна декларація прав людини (1948); Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1976); Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1976); Конвенція про права дитини (1989); Всесвітня програма освіти в галузі прав людини (2005); Декларація ООН щодо освіти та навчання у галузі прав людини (2011); Хартія Ради Європи про виховання демократичної громадянськості і освіту в галузі прав людини (2010) та інших);
 • нормативно-правових актах України (Конституція України від 28.12. 1996 р. (зі змінами та доповненнями 2016 р.),  Закон України “Про освіту” від 05.09.2017 р.,  Закон України  «Про авторське право і суміжні права» від 23.12. 1993 р. (із змінами та доповненнями 2017 р.), Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993 р. (із змінами  2014 р.), Концепція нової української школи від 27.10.2016 (зі змініми та доповненнями 2017 р.), «Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 7.11.2000 р., Наказ  МОН України «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 11.07.2017 р.)

База Проекту: Путивльське навчально-виховне обєднання:

Методи роботи: теоретичні (інформаційно-операційні, аналітичні, методи прогнозування, моделювання, узагальнення, порівняння, зіставлення, індукції та дедукції) та практичні (діагностування, пошукові, корекційні, презентаційні методи, метод педагогічного проектування)

Науково-теоретичне та практичне значення: Проект сприяє поглибленню знань учасників про демократизацію та децентралізацію шкільного врядування, про розвиток безпечного середовища у школі на засадах цінностей прав людини та демократичної участі, про партнерську взаємодію між школою та громадою.  Робота у Проекті дозволить учасникам набути практичного досвіду створення та розвитку демократичного середовища, вправлятись у демократичному врядуванні, набуваючи компетентностей, необхідних для життя у демократичному суспільстві, навичок діяльності в умовах децентралізації, автономії школи та вчителя. Результати реалізації Проекту та напрацьовані в ньому добрі практики стануть корисними як для розвитку закладів освіти – учасників Проекту так і для успішного старту закладів освіти, які хочуть поглиблювати демократичну культуру й розширювати партнерство своїх шкіл самотужки.

Етапи Проекту та терміни його реалізації

Проект є довготривалим, систематичним. Проект має три фази, з яких практична фаза реалізується поетапно з річними циклами, що повторюються, кожен з них є завершеним та має визначений результат у вигляді добрих практик.

Проект реалізується з 2017 р. по 2020 р.:

І. Інформаційна фаза Проекту (2017)

ІІ. Практична фаза Проекту (щорічно протягом трьох навчальних років: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020):

1. Підготовчо-огранізаційний етап річного циклу (вересень-листопад)

2. Концептуальний етап річного циклу (жовтень-червень)

3. Узагагальнюючий етап річного циклу (травень-червень)

ІІІ. Підсумкова фаза Проекту (2021)

Очікувані результати Проекту:

 • реалізація принципів Нової української школи на засадах гуманітаризації,  демократизації, децентралізації, педагогіки партнерства;
 • мотивування адміністрації, колективу, учнів та батьків демократизувати процеси у школі за їхньої активної участі, запроваджувати та дотримуватись демократичних процедур на всіх рівнях (в учнівському самоврядуванні, у батьківському комітеті тощо), узгоджувати їх широким колом суб’єктів шкільного життя;
 • інтегрування елементів освіти для демократичного громадянства і прав людини у навчальні плани і програми із різних предметів на різних рівнях освіти (дошкільному, початковому, середньому, загальному) шляхом наскрізного планування;
 • реалізація навчально-виховних проектів, спрямованих на формування та розвиток знань, навичок, ставлень та цінностей для демократичного громадянства і ключових компетентностей для життя у демокраичному суспільстві;
 • формування сталого рівноправного партнерства, реалізація спільних соціально-громадських проектів /заходів /акцій, спільне використання потенціалу та ресурсів одне одного з метою формування громадянських компетентностей учнів;
 • узагальнення, презентація, поширення добрих практик та історій успіху демократичних змін у закладі освіти – учасника Проекту;
 • вступ до  регіональної мережі демократичних шкіл, налагодження співпраці та діалогу між учасниками Проекту.

Науково-методичний керівник: Луценко С.М., к.н.держ.упр., доцент, доцент кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту Сумського ОІППО, учасник Всеукраїнської програми освіти для демократичного громадянства в Україні “Демократична школа” , м.т. +38050 9230712.

Науково – методичний координатор: Пінчук Д. М., старший викладач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту Сумського ОІППО,  м.т. + 380663557095.

Організаційне, науково-методичне, кадрове, матеріально-технічне, фінансове забезпечення Проекту закладом освіти – учасником Проекту на засадах демократичної взаємодії та партнерства. Для реалізації Проекту можливе залучення різних джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству України.

 

 

Директор                                                         ТЕТЯНА ЛЕПЬОШКІНА

НАКАЗ Про затвердження мережі закладів освіти для реалізації Регіонального інноваційного проєкту «Демократизація та партнерство навчального закладу в умовах нової української школи» у 2020-2021 навчальному році